OBCHODNÉ PODMIENKY

  1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1    DEFINÍCIA A VÝKLAD POJMOV

1.1.1    Výrobca – MAXiLab.Net  s.r.o., IČO: 44431929, DIČ: 2022713979, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika, elektronická adresa info@pastelove.sk;
1.1.2    Produkty – grafické podklady na tlač  vytvárané alebo odoslané Objednávateľom prostredníctvom webstránky;
1.1.3    Občiansky zákonník – zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení;
1.1.4    Objednávateľ – fyzická osoba (človek), fyzická osoba podnikateľ alebo  právnická osoba, ktorá uzavrela zmluvu;
1.1.5    Objednávateľ – podnikateľ – osoba spĺňajúca  podmienky uvedené v ust. § 420 a 421 Občianskeho zákonníka;
1.1.6    Objednávateľ – spotrebiteľ – fyzická osoba (človek), ktorá  nezaobchádza  pri uzavieraní  Zmluvy  v rámci svojej  podnikateľskej činnosti alebo  v rámci samostatného výkonu svojho  povolania (§ 419 Občianskeho zákonníka);
1.1.7    Objednávka – prostredníctvom webstránky odoslaný elektronický záväzný návrh Výroba na uzatvorenie zmluvy, ktorý vzniká vyplnením nevyhnutných údajov v objednávkovom formulári;
1.1.8    Služby – služby ponúkané  a vykonávané Výrobcom, najmä zhotovenie tlačených Produktov;
1.1.9    Zmluva – zmluva  o diele uzatvorená medzi Výrobcom a Objednávateľom v elektronickej podobe prostredníctvom webstránky;
1.1.10   Editor – Grafický editor na webstránke Výrobcu sprístupnený Objednávateľovi  online, ktorý slúži  k zostaveniu tlačených produktov z fotografií, textov alebo iných súborov Objednávateľa, pričom tieto činnosti vykonáva Objednávateľ sám;
1.1.11    Užívateľský účet – užívateľské rozhranie sprístupnené registrovaným Objednávateľom, prostredníctvom ktorého môže Objednávateľ napr. ukladať zmeny kontaktných údajov alebo sledovať Objednávky;

1.2    PLATNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.2.1    Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Výrobcom a Objednávateľom a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy.
1.2.2    Pokiaľ nie je v Zmluve alebo v jej prílohách vyslovene uvedená odlišná dohoda alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je  Zmluvou alebo inou výslovnou dohodou medzi Výrobcom a Objednávateľom vylúčená alebo inak modifikovaná, platí v plnom znení pre obe zmluvné strany tieto Obchodné podmienky
1.2.3    Výrobca je oprávnený kedykoľvek Obchodné podmienky jednostranne zmeniť. Práva a povinnosti z už uzatvorených Zmlúv sa však riadia znením Obchodných podmienok platných v okamihu uzatvorenia Zmluvy , prípadné neskoršie zmeny Obchodných podmienok nemajú na už uzatvorenú Zmluvu vplyv.

1.3    MOŽNOSŤ ARCHIVÁCIE OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.3.1    Obchodné podmienky sú prístupné na internetových stránkach Výrobca.
1.3.2    Obchodné podmienky si môže Objednávateľ vytlačiť alebo uložiť prostredníctvom príslušných funkcií internetového prehliadača.
1.3.3    Uzatvorené Zmluvy sú archivované Výrobcom v elektronickej podobe a nie sú prístupné.
1.3.4    Objednávateľ môže archivovať údaje o svojich Objednávkach najmä formou archivácie potvrdenia o prijatí Objednávky, ktoré sú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú Objednávateľ zadal v Objednávke.

1.4    UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET, REGISTRÁCIA OBJEDNÁVATEĽA

1.4.1    Podmienkou odoslania Objednávky je vytvorenie Užívateľského účtu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný pri vyplňovaní Objednávky zadať do formulára niektoré tzv. povinné údaje, bez ktorých nie je možné  Užívateľský účet a Objednávky vytvořiť.
1.4.2    Objednávateľ nie je oprávnený umožniť používanie Užívateľského účtu tretej osobe; pokiaľ tak urobí, zodpovedá za konanie tretej osoby, ako by konal sám.
1.4.3    Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup k Užívateľskému účtu užívateľským menom a heslom. Objednávateľ zodpovedá sám za výber vhodného hesla a je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných k prístupu do jeho Užívateľského účtu. Objednávateľ ďalej berie na vedomie, že Výrobca nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Objednávateľa ani prípadné škody, ktoré vzniknú v dôsledku prezradenia alebo zneužitia hesla treťou osobou.
1.4.4    Objednávateľ má prístup k svojim údajom a môže ich meniť príp. doplniť.
1.4.5    Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Výrobca, popr. nevyhnutnú údržbu hardverového a softvérového vybavenia tretích osôb.

  1.  PONUKA SLUŽIEB, OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY

2.1    PONUKA SLUŽIEB

2.1.1    Základná ponuka Služieb Výrobca vrátane cien je uvedená na internetových stránkach Výrobca; ceny sú uvádzané vrátane DPH.

2.2    OBJEDNÁVKA SLUŽIEB

2.2.1    Prostredníctvom Editora si Objednávateľ sám vyberá Produkty a jeho prevedenie a vytvára jeho vizuálnu podobu.
2.2.2    V okamihu, kedy Objednávateľ považuje elektronickú verziu Produktu za hotovú, je oprávnený objednať si jej zhotovenie u Výrobca kliknutím na tlačidlo „Objednať“, ktoré ho presmeruje na objednávkový formulár, v rámci ktorého zadá okrem iného počet kusov, spôsob platby a doručenie Produktu. Pred odoslaním Objednávky sa Objednávateľovi zobrazia všetky hore uvedené údaje, a ďalej cena za vytvorenie Produktu, náklady na dopravu Produktu a prípadne ďalšie dane a poplatky, ak majú byť  Objednávateľom uhradené. Pred odoslaním Objednávky má Objednávateľ možnosť všetky údaje prekontrolovať a zmeniť, prípadne objednávku neodoslať. Objednávateľ berie na vedomie, že po vystavení daňového dokladu nie je možné dodatočne meniť fakturačné údaje zadané počas objednávky.
2.2.3    V rámci objednávkového formuláre je Objednávateľ – spotrebiteľ požiadaný o súhlas s týmito obchodnými podmienkami a so začatím poskytovania Služieb ešte pred uplynutím lehoty k odstúpeniu od Zmluvy podľa čl. čl. 4.1.1, vrátane informácie o tom, že v prípade udelenia súhlasu nemá Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu podľa čl. 4.1.1, pokiaľ už Služba bola začatá . Pokiaľ Objednávateľ súhlas neudelí, nie je možné Objednávku odoslať.
2.2.4    Odoslanie Objednávky kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“ na webstránke sa považuje za návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy.

2.3    POTVRDENIE PRIJATIA OBJEDNÁVKY A VZNIK ZMLUVY

2.3.1    Automatizovaný systém Výrobca neodkladne po doručení Objednávky potvrdí jej doručenie prostredníctvom emailovej správy odoslanej zo serveru Výrobca. V potvrdení doručenia Objednávky sú zahrnuté aj  všetky údaje týkajúce sa objednaných Produktov a súčasťou je i znenie týchto Obchodných podmienok.
2.3.2    Potvrdenie doručenia Objednávky Výrobcom podľa  čl. 2.3.1 nie je prijatím (akceptáciou) návrhu Objednávateľa  na uzatvorenie zmluvy. Zmluva je uzatvorená až okamihom, kedy je Objednávateľovi na ním zaslanú e-mailovú adresu doručené záväzné prijatie Objednávky zo strany Výrobca. Potvrdenie o záväznom prijatí Objednávky Výrobca zašle až po prijatí platby ceny na objednávke, pokiaľ sa Objednávateľ a Výrobca nedohodli inak.
2.3.3    Výrobca si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu s Objednávateľom, ktorý skôr podstatným spôsobom porušil svoje záväzky zo zmluvy, napr. neuhradil cenu za zhotovenie Produktov alebo opakovane neprevzal zásielky.
2.3.4    Výrobca týmto v zmysle § 1740 Občianskeho zákonníka dopredu vylučuje možnosť prijatia  ponuky (návrhu na uzatvorenie Zmluvy) s dodatkom alebo výhradou. Táto dohoda  je obojstranná, Zmluva vždy vzniká na základe bezvýhradného prijatia návrhu druhej strany.
2.3.5    Na základe uzatvorenej Zmluvy sa Výrobca zaväzuje vykonať dielo, tj. zhotoviť Produkty a doručiť ich Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vytvorenie Produktu, pokiaľ tak ešte neurobil
2.3.6    Objednávateľ nesie samostatne náklady na použitie komunikačných prostriedkov za účelom uzatvorenia Zmluvy, pričom tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby. Objednávateľ berie na vedomie, že výška týchto nákladov môže závisieť na podmienkach internetového alebo telefonického pripojenia, využívaného Objednávateľom na komunikáciu so Výrobcom, popr. k uzavretiu Zmluvy.

2.4    APLIKÁCIA OBCHODNÝCH PODMIENOK, POUŽITIE ČESKÉHO PRÁVA A JAZYK ZMLUVY

2.4.1    Zmluva uzatvorená medzi Výrobcom a Objednávateľom sa riadi Občianskym zákonníkom. Ak je Objednávateľ spotrebiteľom podľa ust. § 419 Občianskeho zákonníka, riadi sa Zmluva podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka upravujúcimi zmluvu o diele (§ 2586 a násl. Občianskeho zákonníka) taktiež všeobecnou úpravou spotrebiteľských zmlúv (§ 1810 a násl. Občianskeho zákonníka).
2.4.2    Ak je Objednávateľ podnikateľom ust. § 420 – 421 Občianskeho zákonníka, použijú sa   príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o záväzkoch zo zmlúv uzatváraných so spotrebiteľom (§ 1810 a násl. Občianskeho zákonníka) sa na vzťah medzi Výrobcom a Objednávateľom – podnikateľom nepoužijú.
2.4.3    Ak nie je ďalej v týchto Obchodných podmienkach uvedené, že sa určitý článok alebo skupina článkov Obchodných podmienok použije iba pre Objednávateľa – spotrebiteľa alebo naopak pre Objednávateľa – podnikateľa, použijú sa tieto Obchodné podmienky na všetky Zmluvy bez ohľadu na to, či je Objednávateľom spotrebiteľ alebo podnikateľ.
2.4.4    Pre vzťahy zo Zmluvy sa použije české právo. Zmluva sa dá uzatvoriť v českom, slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku.

  1.  PLATOBNÉ PODMIENKY, PODMIENKY DODANIA A PREVZATIA

3.1    PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.1    Vzhľadom k tomu, že Produkty sú unikátne produkty vytvorené v elektronickej podobe Objednávateľom, vyžaduje Výrobca vždy platbu dopredu.
3.1.2    Objednávateľ je oprávnený zvoliť počas vyplňovania Objednávky spôsob úhrady ponúkaný Výrobcom. Jednotlivé spôsoby platby sú uvedené na internetových stránkach Výrobcu priamo v objednávke.
3.1.3    Cena je uhradená až v okamžiku, kedy je celá čiastka pripísaná na účet Výrobca.
3.1.4    Objednávateľ môže uhradiť cenu, popr. uplatniť zľavu z ceny, aj za použitie darčekového či zľavového poukazu; v takomto prípade zadá do príslušného políčka vo formulári Objednávky príslušný zľavový kód.
3.1.5    Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový doklad.

3.2    TERMÍN DODANIA PRODUKTU

3.2.1    Termín dodania stanoví Výrobca lehotou, v ktorej je povinný odovzdať zhotovený Produkt dopravcovi; lehoty sa počítajú vždy až odo dňa úhrady ceny za zhotovenie Produktu, pretože Výrobca zadáva Produkty do výroby v deň, kedy mu bola úhrada ceny pripísaná na účet.
3.2.2    Termín dodania sa líši v závislosti na type Produktu, lehoty pre dodanie Produktov sú uvedené na internetových stránkach Výrobcu.
3.2.3    Lehota pre dodanie Objednávateľom vybranej verzie Produktu sa Objednávateľovi zobrazí pred odoslaním Objednávky. Vo svojom Užívateľskom účte môže Objednávateľ sledovať stav svojej Objednávky, mj. dátum úhrady ceny na účet Výrobcu a termín dodania.
3.2.4    Ak platí Objednávateľ cenu prevodom na účet a ak neuvedie na platobnom príkaze číslo objednávky, ktoré mu Výrobca oznámil, popr. Ak uvedie  číslo chybne, môže sa termín dodania primerane predĺžiť b.
3.2.5    Pokiaľ si Objednávateľ a Výrobca výslovne dohodli okamžité zadanie Produktu do výroby (ešte pred zaplatením ceny), odosiela Výrobca zhotovený Produkt vždy až potom, čo mu bola úhrada ceny pripísaná na účet.

3.3    SPÔSOB DODANIA A NÁKLADY PREPRAVY

3.3.1    Spôsob a miesto dodania Produktov určí Objednávateľ v Objednávke. Výrobca splní povinnosť dodať tovar jeho odoslaním na adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávke.
3.3.2    Spoločne s odoslaním Produktov Výrobca sprístupní Objednávateľovi prostredníctvom jeho Užívateľského účtu daňový doklad v elektronickej podobe.
3.3.3    Objednávateľovi sú účtované prepravné náklady v závislosti na ním zvolenom spôsobe dodania Produktov, a to vo výške, ktorú mu Výrobca oznámil vždy pri vytváraní Objednávky.
3.3.4    V prípade, že je z dôvodov na strane Objednávateľa nutné Produkty doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v Objednávke, je Objednávateľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Produktov, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
3.3.5    V prípade, že Objednávateľ objednáva doručenie tovaru mimo Európsku Úniu, môže dodávka podliehať clu či iným poplatkom, ktoré sa riadia právom štátu, kam bude Produkt doručený. Všetky dane, cla a poplatky spojené s takouto dodávkou nesie Objednávateľ, pretože Výrobca nemá žiadnu kontrolu nad platbami spojenými s takýmto dovozom. Objednávateľ, ako dovozca, musí dodržať všetky povinnosti predpísané zákonom platným v zemi, do ktorej budú Produkty doručené.

3.4    PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVAR

3.4.1    Vlastnícke právo k Produktom prechádza na Objednávateľa jeho odovzdaním Objednávateľovi.
3.4.2    Nebezpečenstvo škody na Produktoch prechádza na Objednávateľa okamihom, kedy ho Výrobca odovzdá dopravcovi za účelom prepravy do miesta určeného v Zmluve.

3.5    KONTROLA PRODUKTOV OBJEDNÁVATEĽOM

3.5.1    Objednávateľ je povinný skontrolovať podobu Produktov ešte pred odoslaním Výrobcom (čl. 2.2.4). Výrobca nevykonáva ich kontrolu pred vytlačením a nezodpovedá ani za zjavné chyby zapríčinené Objednávateľom (napr. chýbajúca časť vety, zle orezaná fotografia).
3.5.2    Objednávateľ je ďalej povinný ešte pred prevzatím zásielky od dopravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave (najmä či nie je roztrhnutý, navlhnutý alebo inak poškodený balík alebo obal, pokiaľ je to zistiteľné). V prípade poškodenia zásielky je Objednávateľ povinný skontrolovať stav doručených Produktov a o prípadnom poškodení počas prepravy je povinný urobiť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
3.5.3    Bez ohľadu na to, či zásielka javí známky poškodenia či ich nejaví, je Objednávateľ vždy povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí zásielky prehliadnuť Produkty a prípadné chyby reklamovať u Výrobca neodkladne po ich zistení.
3.5.4    Objednávateľ je povinný informovať Výrobca o poškodení Produktov spôsobenom pri preprave i v prípade, že Produkty z tohoto dôvodu od dopravcu neprevezme. V prípade, že Objednávateľ nespíše reklamačný protokol alebo obdobný záznam o poškodení zásielky s dopravcom, nemôže Výrobca brať  poškodenie na vedomie (viz čl. 3.4.2.).

 

  1.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM – SPOTREBITEĽOM (ČL. 4.1 SA NEPOUŽIJE NA OBJEDNÁVATEĽA – PODNIKATEĽA)

4.1.1    Objednávateľ – spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od Zmluvy, stačí odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Avšak pokiaľ Objednávateľ počas vyplňovania objednávkového formulára výslovne podal súhlas so začatím poskytovania Služieb ešte pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od Zmluvy (čl. 2.2.3), nemá Objednávateľ právo na odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ už boli Produkty zaplatené a zadané do výroby, pretože v danej chvíli už nemôže byť Objednávka Výrobcom bezplatne zrušená či stornovaná.
4.1.2    Odporúčaným spôsobom odstúpenia od Zmluvy podľa článku 4.1.1 je písomné odstúpenie zaslané emailom na elektronickú adresu Výrobcu uvedenú v čl. 1.1.1; formulár pre odstúpenie od Zmluvy bez udania dôvodu je prílohou týchto Obchodných podmienok, Objednávateľ však nie je povinný ich využiť.
4.1.3    Ak odstúpi Objednávateľ – spotrebiteľ podľa čl. 4.1.1 oprávnene, je Výrobca povinný najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu Produktu, a to rovnakým spôsobom, akým ich Výrobca od Objednávateľa prijal. Výrobca je oprávnený vrátiť cenu uhradenú Objednávateľom aj iným spôsobom, avšak len pokiaľ s tým Objednávateľ bude súhlasiť a nevzniknú tým Objednávateľovi ďalšie náklady.
4.1.4    Objednávateľ – spotrebiteľ má taktiež právo odstúpiť od Zmluvy pre jej podstatné porušenie Výrobcom, najmä ak bude Výrobca v omeškaní dodaním Produktov dlhším než  21 dní. Takéto odstúpenie musí byť Objednávateľom odôvodnené, v odstúpení Objednávateľ uvedie číslo a dátum Objednávky uvedené v potvrdení prijatia Objednávky. Článok 4.2.3 sa použije primerane

4.2    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM – PODNIKATEĽOM

4.2.1    Objednávateľ – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len pre jej podstatné porušenie Výrobcom, najmä ak bude Výrobca v omeškaní s dodaním Produktu dlhším než 21 dní.
4.2.2    Odstúpenie musí byť vykonané písomne, v odstúpení. Objednávateľ uvedie číslo a dátum Objednávky uvedené v potvrdení prijatia Objednávky.
4.2.3    Ak odstúpi Objednávateľ – podnikateľ oprávnene, je Výrobca povinný najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia vrátiť Objednávateľovi zaplatenú cenu, a to bezhotovostne na účet Objednávateľa, z ktorého bola cena uhradená.

4.3    ODSTÚPENIE OD ZMLUVY VÝROBCOM

4.3.1    Výrobca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy zo strany Objednávateľa, ktorým sa rozumie najmä omeškanie s úhradou ceny alebo jej častí. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny si Objednávateľ vyhradzuje právo nedodať ďalšie Produkty po dobu, kedy je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akýchkoľvek peňažných záväzkov voči Výrobcovi.
4.3.2    Výrobca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy taktiež v prípade, že Objednávateľom zaslané tlačové podklady nie sú vhodné pre tlač (napr. sú nekompletné alebo poškodené), prípadne ich obsah nie je v súlade s platnými právnymi predpismi.
4.3.3    Objednávateľ má v prípade odstúpenia od Zmluvy Výrobcom nárok na vrátenie už zaplatenej časti ceny za zhotovenie Produktu. V prípade podstatného porušenia Zmluvy Objednávateľom však Výrobca je oprávnený vykonať jednostranný zápočet svojich preukázateľných pohľadávok (najmä z dôvodu zvýšených nákladov alebo vzniknutých škôd) vzniknutých v dôsledku porušenia povinností Objednávateľa proti pohľadávke Objednávateľa na vrátenie už uhradenej ceny.

  1.  ZÁRUKA NA KVALITU, CHYBY, REKLAMÁCIE

5.1    CHYBY PRODUKTOV A POŽIADAVKY NA KVALITU

5.1.1    Výrobca garantuje Objednávateľovi, že Produkty pri prevzatí nemajú chyby. Najmä Výrobca garantuje Objednávateľovi, že v čase, kedy Objednávateľ Produkty prevzal,
a)    majú vlastnosti, ktoré Výrobca uvádzal výslovne na internetových stránkach, alebo ktoré boli dohodnuté v Zmluve, popr. v Objednávke,
b)    boli dodané v dohodnutom množstve a veľkosti.
5.1.2    Chybou však nie je a nároky z chýb nevznikajú Objednávateľovi popri iných prípadoch stanovených právnymi predpismi taktiež v prípadoch, kedy
a)    došlo k opotrebeniu spôsobenom zvyčajným používaním,
b)    došlo k poškodeniu neopatrným, nevhodným používaním, chemickými alebo mechanickými vplyvmi prostredia, teplotou a vlhkosťou,
c)    boli chyby spôsobené chybou dodaných podkladov (textov a fotografií). Odchýlky od očakávania farebnosti nebudú pokladané za chyby a nemôžu byť predmetom reklamácie. To isté platí pre orezanie objektov umiestnených príliš blízko pri okraji a cez chrbát vnútri publikácie.
5.1.3    Ďalšie  obmedzenia nárokov z chýb sú možné taktiež vtedy ak vyplývajú z právnych predpisov, výslovnej dohody v Zmluve.

5.2    LEHOTA PRE UPLATNENIE PRÁV Z CHÝB, ZÁRUKA ZA KVALITU PRE OBJEDNÁVATEĽA – SPOTREBITEĽA

5.2.1    Výrobca poskytuje na Produkty záruku na kvalitu v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od prevzatia príslušného Produktu.
5.2.2    Po dobu trvania záručnej doby sa Výrobca zaväzuje, že Produkt bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklé účely alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka na kvalitu sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby vzniknuté pri výrobe.
5.2.3    Ak určí Zmluva  a prehlásenie o záruke podľa čl. 5.2.1 rôzne  záručné doby, platí doba z nich najdlhšia, iba ak by si inou záručnou dobu Výrobca a Objednávateľ výslovne dohodli. Ani dohoda o kratšej záručnej dobe však nič nemení na tom, že Objednávateľ je oprávnený uplatniť právo z chyby v dobe podľa čl. 5.2.1, pričom skrátenie tejto doby je neúčinné (neprihliada sa naň).
5.2.4    Dohoda článkov  5.2.1 – 5.2.3 sa nepoužijú, záruka za kvalitu sa nevzťahuje a Výrobca nenesie zodpovednosť v prípadoch s uvedených vyššie v čl. 5.1.2.

5.3    PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA KVALITU PRE OBJEDNÁVATEĽ – PODNIKATEĽA

5.3.1    Práva Objednávateľa – podnikateľa z chybného plnenia sa riadia ust. § 2615 – 2619 Občianskeho zákonníka.
5.3.2    Výrobca poskytuje Objednávateľovi – podnikateľovi záruku na kvalitu  v dĺžke 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia Produktu.
5.3.3    Články 5.2.2 a 5.2.4 o rozsahu a ukončení záruky sa použijú primerane aj po Objednávateľa – podnikateľa.

5.4    REKLAMÁCIE

5.4.1    Objednávateľ je povinný oznámiť chyby Produktov zaslaním Oznámenia reklamácie prostredníctvom formulára na internetových stránkach Výrobcu alebo vo forme emailu odoslaného na emailovou adresu uvedenú v čl. 1.1.1. V reklamácii je Objednávateľ povinný presne zdokumentovať reklamovanú chybu, najmä ju popísať a priložiť fotografie reklamovanej chyby vo formáte JPEG alebo inom vhodnom formáte. Vzorový formulár Oznámenie reklamácie je prílohou týchto Obchodných podmienok.
5.4.2    Výrobca potvrdí Objednávateľovi dátum uplatnenia reklamácie; v záujme urýchlenia vybavenia reklamácie bude Výrobca komunikovať s Objednávateľom prostredníctvom emailu.
5.4.3    Reklamáciu, podanú Objednávateľom – spotrebiteľom, je Výrobca povinný vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch je Výrobca oprávnený požadovať od Objednávateľa dohodnutie dlhšej lehoty a takúto žiadosť Objednávateľovi odôvodniť. O výsledku vybavenia reklamácie informuje Výrobca Objednávateľa formou zaslania reklamačného protokolu podľa čl. 5.4.4 v elektronickej forme prostredníctvom emailu.
5.4.4    O vybavení reklamácie Objednávateľa – spotrebiteľa vyhotoví Výrobca v zmysle § 19 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, reklamačný protokol, obsahujúci aspoň:
a)    dátum uplatnenia reklamácie (dátum prijatia zistených chýb);
b)    dôvody reklamácie;
c)    spôsob vybavenia reklamácie, požadovaný spotrebiteľom;
d)    výsledok kontroly reklamovaných Produktov, resp. priložených fotografií Objednávateľom alebo Výrobcom;
e)    zdôvodnenie oprávnenosti a spôsob jej vybavenia (niektorým zo spôsobov podľa čl. 5.5.2 a násl., ak sa nedohodnú  strany inak), popr. zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.
5.4.5    Výrobca je povinný zaslať Reklamačný protokol Objednávateľovi na emailovú adresu Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený požadovať zaslanie písomného vyhotovenia reklamačného protokolu na jeho adresu uvedenú v oznámení reklamovaných chýb.

5.5    NÁROKY OBJEDNÁVATEĽA Z CHÝB

5.5.1    Práva a povinnosti Objednávateľa a Výrobca ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925 a § 2615 – 2619 Občianskeho zákonníka.
5.5.2    V prípade, že Produkt má chybu, za ktorú Výrobca zodpovedá, má Objednávateľ ďalej uvedené nároky z chýb, ktoré závisia na charaktere chyby:
a)    bezplatné odstránenie chyby, ktorá je odstrániteľná; Objednávateľ sa v takomto prípade dohodne, či a ako doručí chybný Produkt na náklady Výrobcu na prevedenie bezplatnej opravy v primeranej lehote , najneskôr do 30 dní od doručenia chybného Produktu, alebo
b)    primeranou zľavu z ceny v prípade nepodstatnej neodstrániteľnej chyby, alebo
c)    odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ má Produkt väčšie množstvo nepodstatných neodstrániteľných chýb (viac než tri), iba ak  si Objednávateľ v takomto prípade zvolí dodanie nového Produktu.
d)    odstúpenie od Zmluvy, pokiaľ má Produkt podstatnú neodstrániteľnú chybu, alebo
e)    vyhotovenie náhradného Produktu v lehote do 14 dní odo dňa, kedy Výrobca reklamáciu uznal.
5.5.3    Objednávateľ oznámi Výrobcovi, aký nárok si zvolil, už pri oznámení chyby (pri reklamácii), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby.
5.5.4    V závislosti na posúdení reklamácie zo strany Výrobcu môže býť so súhlasom Objednávateľa dohodnutý aj iný spôsob vybavenia reklamácie, než ten, ktorý vyslovene zvolil.

  1.  AUTORSKÉ PRÁVA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6.1    AUTORSKÉ PRÁVA

6.1.1    Objednávateľ berie na vedomie, že webstránka a Editor je chránený autorským právom. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo bo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať Software.
6.1.2    Objednávateľ berie na vedomie, že Výrobca nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Softwaru.
6.1.3    Používanie Editoru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy.

6.2    ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6.2.1    Zodpovednosť Výrobcu za škodu spôsobenú Objednávateľom – spotrebitelia sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom.
6.2.2    Ak je i stranou Zmluvy Objednávateľ – podnikateľ zodpovedá Výrobca za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti zo Zmluvy.

7.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1    SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1.1    Spôsob spracovania osobných údajov Objednávateľa je uvedený v samostatnom dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“, ktorý obsahuje okrem informácie v rozsahu požadovanom všeobecným nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (známe ako Nariadenie GDPR).

7.1.2 Ku spracovaniu osobných údajov Objednávateľa dochádza spravidla za účelom plnenia právnej povinnosti Zhotoviteľa, za účelom uzavretia a plnenia Zmluvy a z dôvodu oprávnených záujmov Zhotoviteľa, ktoré sú odôvodnené v dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov“. Objednávateľ, ktorý má trvalý Používateľský účet, udeľuje na spracovanie osobných údajov po celý čas trvania Používateľského účtu súhlas.

 

7.2     Zabezpečenie osobných údajov

7.2.1    Výrobca týmto prehlasuje, že prijal potrebné technické a organizačné opatrenia za účelom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Objednávateľa. Technické opatrenia spočívajú v nasadení technológií brániacich neoprávnenému prístupu tretích osôb k dátam Objednávateľa. Organizačné opatrenia sú súborom pravidiel správania zamestnancov Výrobca pri nakladaní s osobnými údajmi, a ich dodržiavanie je kontrolované Výrobcom.
7.2.2    Osobné údaje prenášané cez internet v súvislosti s odosielaním elektronických Produktov Výrobca, popr. pri vyplňovaní objednávkových formulárov, sú šifrované protokolom SSL (Secure Socket Layer) tak, aby ich nikto nemohol prečítať.

7.3    ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.3.1    Zhotoviteľ je oprávnený zasielať Objednávateľovi obchodné oznámenia vo forme e-mailu alebo poštou obsahujúce informácie o novinkách v ponuke Služieb, cenových ponukách, a tiež o iných službách Zhotoviteľa alebo o službách či produktoch tretích osôb, a to za podmienok stanovených právnymi predpismi. Tieto obchodné oznámenia je Zhotoviteľ oprávnený zasielať na e-mailovú alebo poštovnú adresu Objednávateľa, ktorý s týmto vyjadruje súhlas uzavretím Zmluvy.

7.3.2    Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek  zastaviť zasielania obchodných oznámení, a to bezplatne a bez akýchkoľvek sankcií odhlásením pomocou tlačidla v zaslanom emaile alebo v registrovaných údajoch vo svojom Užívateľskom účte.

  1.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1    Pokiaľ je Objednávateľ zahraničný subjekt, použije sá na právny vzťah vzniknutý zo Zmluvy alebo na akýkoľvek iný právny vzťah vzniknutý v súvislosti s využitím Služieb Výrobcu české právo. Súčasne je výslovne vylúčená aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom nákupe tovaru.

8.2    Objednávateľ má možnosť oznámiť Výrobcovi prípadné sťažnosti v písomnej forme, najlepšie elektronicky prostredníctvom emailu na adresy Výrobcu uvedené v čl. 1.1.1. Výrobca si vyhradzuje právo nereagovať na sťažnosti tretích osôb, ktoré neuzavreli s Výrobcom Zmluvu.

8.3    V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok boli za akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Obchodných podmienok alebo Zmluvy.

 

 

  1.  PRÍLOHA OBCHODNÝCH PODMIENOK

9.1    VZOROVÝ FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O DIELE

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o diele

Výrobca

Maxilab.Net s.r.o., IČ: 44431929, DIČ: 2022713979, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika
Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o diele o zhotovení tohoto Produktu.

Číslo objednávky:

Názov produktu:

Dátum objednania:

Dátum obdržania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dňa:

Podpis spotrebiteľa (len pokiaľ je tento formulár zasielaný v listovej podobe)

 

 

9.2    VZOROVÝ FORMULÁR PRE OZNÁMENIE REKLAMÁCIE

Oznámenie reklamácie

Výrobca

Maxilab.Net s.r.o., IČ: 44431929, DIČ: 2022713979, sídlo: Na Sihoti 17, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika

Oznamujem, že reklamujem tieto Produkty:

Číslo objednávky:

Názov produktu:

Dátum objednania:

Dátum obdržania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dňa:

Podpis spotrebiteľa (len pokiaľ je tento formulár zasielaný v listovej podobe)